همکاران این شرکت با توجه به سوابق اجرایی در پروژه های ده ساله اخیر که بعضاً به صورت همکار یا کنسرسیوم همکاری نموده اند، به شرح ذیل معرفی می گردند:

 

شرکت بلندپایه
که پیمانکار طرح و اجرا برج میلاد بوده است و این شرکت به عنوان واحد فنی و مهندسی آن فعالیت نموده است.

شرکت انرژی
به عنوان مهمترین مشاور تأسیسات کشور که در پروژه های متعدد همکار تأسیساتی این مشاور بوده است.

شرکت نقش محیط به عنوان همکار برنامه ریزی و شهرسازی فعالیت نموده است.

دفتر معماری داخلی مهندس متقی و همکاران
که در پروژه برج میلاد در طرح معماری داخلی همکار این شرکت بوده است.

دفتر فنی اصفهان
واحد سازه سیویل شرکت طرح و تکوین که پروژه های بسیار بزرگی را طراحی نموده است.

مهندسین مشاور عرصه