Tarhotakvin Co.

 این شرکت از سال 1377 تشکیل شده و در اداره ثبت شرکتها با شماره 143372 به ثبت رسیده است. زمینه فعالیت های این شرکت مدیریت و مشاوره طراحی معماری و شهرسازی و... است.
اعضای اصلی این شرکت گروهی هستند که از آغاز پروژه برج مخابراتی ـ تلویزیونی تهران در آن شرکت داشته اند. برج تهران توسط "مشارکت طرح و اجرا" که گروهی از مشاورین و متخصصین رشته های مختلف می باشند مورد بررسی و مطالعات قرار گرفته است که مدیریت مطالعات و تدوین گزارشات مرحله اول و همچنین طراحی معماری پروژه توسط دکتر حافظی صورت پذیرفته است.

Projects