همکاران شرکت:
- دکتر محمدرضا حافظی (دکترای معماری)
- مهندس بهمن حقیقی (کارشناس ارشد سازه)
- مهندس ابوالفضل قاسمی (کارشناس سازه)
- مهندس مهدی غفاری (کارشناس ارشد معماری)
- مهندس سید مسعود طبیب غفاری (کارشناس ارشد معماری)
- دکتر محمد تحصیلدوست (دکترای معماری)
- مهندس نیما رفیعی زاده (کارشناس ارشد معماری/کارشناس ارشد طراحی شهری)
- آقای محمدرضا مهدویان (عمران)
- مهندس امین حسین پور (کارشناس ارشد معماری)
- مهندس محمدرضا اصغرنژاد (کارشناس سازه)
- مهندس هلیا حربی (کارشناس معماری)
- مهندس مهدی قراخانی (کارشناس سازه)
- مهندس مهدی احقاقی (کارشناس سازه)
- خانم مینا مؤمنی (تکنسین)
- آقای حسین صالحی (تکنسین)
- آقای سیدمسعود امامیان (تکنیسین)
- خانم سمیرا پزشکی (امور اداری)
- آقای مهدی آبزن (امور مالی)